37 pieces brass .50 shells Post war

37 pieces brass .50 shells Post war

39.00

Beschrijving

Aangeboden wordt een lot messing .50 hulzen met de volgende bodemstempels ;

24 stuks : AI 70 .50 A ( Nederlands fabrikaat, 1970 )

8 stuks : DAG 71 ( Duits fabrikaat, 1971 )

3 stuks : DAG 71 ( 1971 )

1 x : FN 53 12.7 ( Belgisch fabrikaat, 1953 )

1 x : LC 53 ( US fabrikaat, 1953 )

Offered is a lot of brass .50 shells with the following bottom stamps;

24 pieces: AI 70 .50 A (Dutch make, 1970)

8 pieces: DAY 71 (German make, 1971)

3 pieces : DAY 71 (1971)

1 x : FN 53 12.7 ( Belgian make, 1953 )

1 x : LC 53 (US make, 1953)